Ontstaan

De Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften is op 19 november 1926 te Amsterdam opgericht. Zij was een voortzetting van de N.V. Maatschappij tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften te Amsterdam waarvan de hervormde predikant, ds. H.A.J. Lütge (1850-1923) vele jaren directeur was. Samen met zijn Amsterdamse collega en vriend ds. A.J. Eijkman vormde hij de redactie van het Amsterdamsch Zondagsblad tot getuigenis der Waarheid, dat gedurende een periode van twaalf jaren (van 1888 t/m 1899) wekelijks verscheen. In dit blad publiceerde men onder de rubriek ‘Uit de schat der Kerk’ gedeelten uit de schriftelijke nalatenschap van dr. H.F. Kohlbrugge.
Lütge verzorgde verder de vertaling en heruitgave van diverse andere preken en geschriften van Kohlbrugge. Deze publicaties verschenen als uitgaven van de uitgeversfirma Scheffer en Co. te Amsterdam, die ook het Amsterdamsch Zondagsblad drukte en uitgaf.
De N.V. Maatschappij tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften te Amsterdam was bij deze uitgeversfirma ondergebracht en de naam van deze uitgever werd aanvankelijk op de titelpagina van de publicaties vermeld. In latere jaren werden uitgaven gerealiseerd, waarin de genoemde N.V. als uitgeversnaam werd aangegeven.

De laatste uitgave die ds. Lütge in dit kader tot stand bracht was de ingrijpende bewerking van een nieuwe uitgave van het standaardwerk De Twaalf Twaalftallen Leerredenen van dr. H.F. Kohlbrugge. Deze prekenserie, waarvan de eerste versie reeds in de 19e eeuw tijdens Kohlbrugge’s leven werd gepubliceerd, verscheen in de jaren 1910 – 1917 in gewijzigde en bewerkte vorm opnieuw, maar nu als een monumentale uitgave: De Twaalf Twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde gerangschikt, uit het Duits vertaald en van aantekeningen voorzien. Bij de totstandkoming van deze herziene en gewijzigde uitgave was ook dr. J.C.S. Locher, hervormd predikant te Waspik en sinds 1916 te Leiden en medewerker en later redacteur van het Kerkblaadje actief betrokken.

Na het overlijden van ds. Lütge in juni 1923 werd in het overleg van de vrienden en geestverwanten besloten om de bovengenoemde Maatschappij om te zetten in een Vereeniging met dezelfde naam. Met name de heer H.L. Houthoff, woonachtig aan de Prinsengracht te Amsterdam heeft zich in die jaren met grote ijver voor deze vereniging ingezet.

Op 19 november 1926 kwam de vereniging voor het eerst samen. Lees hier de notulen van deze vergadering.

 

 

 

Top