Publicaties

Nog leverbare publicaties:

Vijf en twintig leerredenen, Dr. H.F. Kohlbrugge.

Beproeft uzelven! Dr. H.F. Kohlbrugge.

Genesis 3, Dr. H.F. Kohlbrugge.

De Dordtsche Leerregels uitgelegd door Dr. J.C.S. Locher.

Zalig de armen van geest, door Th. J. Locher.

Te bestellen bij de secretaris.
———————————————————————————————————————————————————————————-

2019
Door de liefde van Christus gedrongen. Dr. A. de Reuver

2018
De eenvoudige Heidelberger Dr. H.F. Kohlbrugge.

2017
Houd in gedachtenis, twaalf preken voor het kerkelijk jaar Dr. H.F. Kohlbrugge.

2016
Op Nederlandse kansels, Dr. H.F. Kohlbrugge.

2015
Overdenking van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs, Dr. H.F. Kohlbrugge.

2014
Zonder kansel kon hij niet leven, De weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland door H. Boele.

2013
Dr. H.F. Kohlbrugge in de Domkerk te Utrecht, 2 preken, uitgave ter nagedachtenis aan ds. Johan Karel Vlasblom † 12 december 2012.

2012
Dr. H.F. Kohlbrugge, Het is mij goed nabij God te wezen, 47 preken, vertaald en van aantekeningen voorzien door T. van Es.

Kohlbrugge-reeks: Nieuwe serie
In 1995 start de nieuwe serie van de Kohlbrugge-reeks, waarvan prof. dr. W. Balke en ds. J.K. Vlasblom de redactie vormen. In de loop der jaren (tot 2007) verschijnen de volgende twaalf publicaties bij Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer:

2007 (12)
Zalig de armen van geest, twaalftal preken van Th. J. Locher, vertaald en bewerkt door T. van Es.

2006 (11)
Kohlbrugge en Westendorp, een levenslange vriendschap, een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen, deel 2, door ds. J.K. Vlasblom.

2005 (10)
Kohlbrugge en Maria de Clercq, een innige vriendschap door drs. ir. W.C. Meeuse.

2005 (9)
Kohlbrugge en Westendorp, een levenslange vriendschap, een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen, deel 1, door ds. J.K. Vlasblom.

2004 (8)
Waartoe het Oude Testament? Leidraad om de boeken van Mozes en de profeten op hun juiste waarde te schatten. Opnieuw uit het Duits vertaald van Kohlbrugge’s Wozu das Alte Testament? door dr. A.A. Spijkerboer en prof. dr. M.J.G. van der Velden.

2001 (7)
Eduard Böhl. Hoogleraar te We¬nen en schoonzoon van dr. H.F. Kohlbrugge door prof. dr. W. Balke.

2000 (6)
Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vriendschap op afstand door drs. ir. W.C. Meeuse.

2000 (5)
Johannes Wichelhaus, hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge door prof. dr. W. Balke.

1997, 1998 (3 en 4)
Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven, twee delen. Deze tweedelige uitgave bevat een verzameling van brieven van Kohlbrugge, die merendeels in de 20ste eeuw in het Kerkblaadje werden gepubliceerd en voor deze uitgave werden bewerkt. Ds. J.K. Vlasblom heeft deze brieven van historische inleidingen en annotaties voorzien.

1996 (2)
Is het ongeloofelijk dat God de doden opwekt? een herdruk van het Betoog over I Korinthe XV, uit de geschriften van eenen doctor in de godgeleerdheid, opgemaakt door eene zijner jongere leerlingen.
Dit geschrift werd oorspronkelijk in 1862 anoniem bij de drukker/uitgever M.J. Mensing te Rotterdam gepubliceerd. Het gaat in deze uitgave om een samenvatting van enkele preken van Kohlbrugge over 1 Corinthiërs 15 met extra toevoegingen door de samenstelster Maria de Clercq (1834-1888).

1996
Dr. H.F. Kohlbrugge, Door lijden tot heerlijkheid, meditaties. Deze bundel bevat een representatieve keuze uit de door ds. D. van Heyst in het Kerkblaadje/Ecclesia gepubliceerde Kohlbrugge-vertalingen en werd hem aangeboden als dank voor zijn gedurende tientallen jaren verrichte arbeid voor het Kerkblaadje/Ecclesia alsook voor ‘de Boekenvereniging’.
De publicatie verscheen bij uitgeverij J.J. Groen en Zoon te Leiden

1995 (1)
Gesprek over het zondvloedgebed: een herdruk van Kohlbrugge’s geschrift Historisch-theologische gesprekken tusschen twee gereformeerde predikanten, (een oom en een neef) betreffende het lezen, bij bediening van den Heiligen Doop, van het geheele formulier, vooral echter van de aanhef van het gebed: ‘Die naar uw streng oordeel… door hetwelk de Doop beduid wordt.’, met een historische inleiding van prof. dr. W. Balke over ‘het zondvloedgebed’.

1995
In 1995 verleende het bestuur een substantiële bijdrage aan de bewerking van Kohlbrugge’s proefschrift in Nederlandse vertaling door drs. C. van Ginkel: Een commentaar op psalm 45. Commentarium in Psalmum Quadragesimum Quintum, verschenen bij uitgeverij De Banier te Utrecht.

1994
Kohlbrugge’s uitleg van Psalm 1. (vertaling door dr. S. Gerssen, met daarin opgenomen een inleiding van de vertaler: Kohlbrugge – houdt het ervoor!).
Verschenen in de serie Kohlbrug¬gereeks onder redactie van dr. W. Balke en dr. S. Gerssen († 1989) Boekencentrum.

1993
Samen met uitgeverij De Groot Goudriaan – Kampen verscheen in dit jaar een herdruk van Kohlbrugge’s preken over Psalm 51 onder de titel O God, wees mij genadig! (vertaling ds. D. van Heyst)

1991
Samen met de Kring van Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge verscheen in 1991 bij uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen: Het Woord is ons gegeven. Deze publicatie werd aangeboden door deze vrienden en door de Vereeniging aan Ds. D. van Heyst bij het beëindigen van zijn werk als eindredacteur van het Kerkblaadje/Ecclesia – orgaan van de Stichting Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge.

1991
In samenwerking met de Vereniging verscheen in 1991 twee publicaties bij uitgeverij De Groot Goudriaan – Kampen:
H.F. Kohlbrugge, De beloofde Christus, Nederlandse vertaling door drs. G.P. Olbertijn van ‘Der verheissene Christus: sieben Predigten’, Elberfeld 1855.

Johannes Wichelhaus, Zes preken, Nederlandse vertaling door J. Dankers van ‘Sechs Predigten aus dem Nachlass des Johannes Wichelhaus’, Bonn 1858, met een historische inleiding door dr. D. Kalmijn.

1990
Dr. H.F. Kohlbrugge De blijde zondagsviering (Twee preken over Psalm 92, deel van een paaspreek over Mattheüs 28: 1 en preekfragmenten over Hebreeën 3: 10, 11 en 4:1-11).
Verschenen in de serie Kohlbruggereeks onder redactie van dr. W. Balke en dr. S. Gerssen († 1989) Boekencentrum.

1990
Dr. H.F. Kohlbrugge De bron des levens (Drie Schriftuitleggingen over Johannes 4:1-26, Lucas 7:36-50 en Lucas 17: 11-19, vertaling ds. D. van Heyst).
Verschenen in de serie Kohlbruggereeks onder redactie van dr. W. Balke en dr. S. Gerssen († 1989) Boekencentrum.

1990
Aan het begin van 1990 verleende het bestuur zijn medewerking aan een nieuwe herdruk van de Twaalf Twaalftallen Leerredenen door uitgeverij Den Her¬tog te Houten.

1986
Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3? (Uitwerking van de door Kohlbrugge gehouden leerrede in de Hervormde kerk van Vianen op 29 juni 1856, met een inleiding van ds. D. van Heyst).
Verschenen in de serie Kohlbruggereeks onder redactie van dr. W. Balke en dr. S. Gerssen († 1989) Boekencentrum.

1982
H.F. Kohlbrugge, Feeststoffen, leerredenen, vierde druk verschenen bij uitgeverij Boekencentrum.

1978
Grote blijdschap, twee kerstoverdenkingen en twee kerstpreken van Dr. H.F. Kohlbrugge.
Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst, uitgeverij Echo Amersfoort.

1978
Lijdenspreeken gehouden in de jaren 1847, 1848 en 1849 door Dr. H.F. Kohlbrugge. Foto-herdruk van de derde herziene druk, uitgevrij Echo Amersfoort.

1967
De Heer, Philippus en Nathanaël, preek over Johannes 1 vers 44 – 52. Opnieuw vertaald door Ds. H.C. Touw. Uitgeverij T. Wever, Franeker.

1962
Jezus van Nazareth, onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10 vers 42 en 43, gehouden in de Domkerk te Halle aan de Saale op 25 april 1858 door Dr. H.F. Kohlbrugge. Uit het Duits vertaald door ds. D. van Heyst.

1961
Zes preken over het eerst hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën door Dr. H.F. Kohlbrugge, opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.

1959
Rebekka en Jacob. Belangrijke feiten uit hun leven naar de uitleg van Calvijn, Zwingli en Luther vermeerderd met een proeve van behandeling van het leven van Jacob verzameld door Ds. J. van Bolhuis, herv. pred. te Groningen, opnieuw bewerkt door Ds. D. van Heyst.

1958
Jezus bij de zee van Tiberias, zes preken over Johannes 21 door Dr. H.F. Kohlbrugge, uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.

1958
De verhouding van man en vrouw in het huwelijk, preek over 1 Petrus 3 : 1-7 door Dr. H.F. Kohlbrugge.

1956
Zeven preken over het derde hoofdstuk van den profeet Zacharia gehouden in de maanden nov. en dec. 1847 door H.F. Kohlbrugge. Opnieuw uit het Duits vertaals door Ds. D. van Heyst.

1954
Acht Leerreden over het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 vs. 1-21, benevens een Slotrede over Romeinen 8 vs. 32 van Dr. H.F. Kohlbrugge. Uit het Hoogduits vertaald door Ds. L.J.R. Kalmijn.

1952
Het ambt der ouderlingen of hoe de heilige apostel Petrus als medeouderling de bisschoppen vermaant door H.F. Kohlbrugge. Nieuwe vertaling uit het Hoogduits door Ds. Alb. ter Steege.

1952
Het sacrament van de Heilige Doop gehandhaafd tegen de aanvallen van de nieuwe wederdopers door Johannes Wichelhaus. Uit het Hoogduits vertaald door Ds. D. van Heyst.

1950
Ter herinnering aan Hermann Friedrich Kohlbrugge. Laatste preek van Dr. Kohlbrugge over Psalm 28 : 6 en 7, gehouden den 29sten november 1874. Preek over Hebreën 13 : 7 en 8 gehouden door Ds. J. Künzli, den 7en maart 1875. Preek over Handelingen 8 : 2 gehouden door den Domprediker A. Zahn.

1950
H.F. Kohlbrugge, Gebeden. Vertaling van het werkje: Gebete, ausgesprochen beim öffentlichen Gottesdienst durch Herm. Friedr. Kohlbrügge, Dr. Theol. weil, Pastor der niederländisch-reformirten Gemeinde zu Elberfeld. Uit het Duits vertaald door ds. D. van Heyst.

1941
Dr. H.F. Kohlbrugge, Lijdenspreeken gehouden in de jaren 1847, 1848 en 1849 derde druk.

1940
Van oorlog en vrede, tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71 gehouden door H.F. Kohlbrugge. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P.A.A. Klüsener, N.H. pred. te Bodegraven.

1940
Dr. H.F. Kohlbrugge Over de Godheid van Christus, uit het Duits vertaald door Dr. J.C.S. Locher.

1939
Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs door Herman Friedrich Kohlbrugge, Theol. Doctor te Utrecht. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. W.B.H. van Linschoten, em. predikant te Zeist, met medewerking van Dr. J.C.S. Locher, em. predikant te Leiden.

1938
De leer des heils in vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld door Dr. H.F. Kohlbrugge.

1937
Zeven preeken over den profeet Jona door Dr. H.F. Kohlbrugge.

1937
Het Heilig Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus. Twee preeken gehouden in de jaren 1850 en 1871 te Wuppertal Elberfeld door Dr. H.F. Kohlbrugge.

1935
Vijf en twintig leerreden van Dr. H.F. Kohlbrugge gehouden in de jaren 1846 – 1851. Uit het Hoogduitsch door Dr. J.C.S. Locher.

1934
Kohlbrugge en de Afscheiding door Dr. J.C.S. Locher.

1934
Beproeft Uzelven. Twee geschriften van Dr. H.F. Kohlbrugge.

1933
Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H.F. Kohlbrugge en Mr. I. da Costa over de leer der heiligmaking naar aanleiding van en vermeerderd met de leerrede van Dr. Kohlbrugge over Rom. 7 : 14. Vierde herziene en vermeerderde uitgave.

1933
De eenige troost in leven en sterven zes leerreden over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus gehouden door Dr. H.F. Kohlbrugge.

1932
Het zevende hoofdstuk van Paulus brief aan de Romeinen in uitvoerige omschrijving door Dr. H.F. Kohlbrugge. Opnieuw uit het Hoogduitsch vertaald. Voorts zijne leerrede over Romeinen 7 : 14 met toelichting.

1930
Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus door H.F. Kohlbrugge, naar het Hoogduitsch, zevende herziene druk.

1928
Onvruchtbaar/toch vervuld met vruchten der gerechtigheid, twee leerredenen over Galaten 4 vers 27 en Philippensen 1 vers 11 van Dr. H.F. Kohlbrugge.

Jaar onbekend
Dr. H.F. Kohlbrugge, Uit diepten van ellenden, veertien leerredenen over psalm 118, tweede, ongewijzigde druk, uitgeverij T. Wever.

Top