Amsterdamsch Zondagsblad

Het ‘Amsterdamsch Zondagsblad tot Getuigenis der Waarheid’ verscheen voor het eerst op 1 januari 1888 onder redactie van de predikanten H.A.J. Lütge en A.J. Eijkman. Wat men met dit blad beoogde is te lezen in dit eerste nummer: ‘Onder dezen titel bieden wij aan allen wier lust het is te worden onderwezen door den eenig goeden Leraar, het Woord Gods, dit weekblad aan (…). Een onwrikbaar rustpunt hebben wij noodig in den strijd, zooals die zich ontplooit op elk gebied; in den strijd der geesten, die steeds grooter afmeting aanneemt en steeds ingewikkelder van aard wordt, zoodat wij in ernstig gevaar verkeeren, van het geloof schikbreuk te lijden, of afgevoerd te worden van de eenvoudigheid der waarheid, zooals die in Christus Jesus is. Daartegen kan maar één middel worden aangewend, dat is der waarheid getuigenis te geven.’ Dit duo wilden met dit nieuwe weekblad, naast de vele andere periodieken die er waren, een blad in het leven roepen waarin nu eens geen polemiek werd gevoerd. Dit weekblad, dat op zaterdag verscheen, werd uitgegeven bij Scheffer & Co en bevatte 10 rubrieken. Onder de noemer ‘Uit de schat der Kerk’ werden vooral stukken van Kohlbrugge, soms van Luther, Calvijn, Wichelhaus en anderen opgenomen. Onder de noemer ‘Correspondentie’ werden berichten opgenomen uit geestverwante gemeenten in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bohemen. Na twaalf jaar hield dit blad op te bestaan. Het eerste nummer verscheen op 1 januari 1888 en het laatste nummer op 30 december 1899. In de kring van vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge was het een veelgelezen blad. In de twaalf jaargangen zijn tientallen preken en schriftverklaringen van Kohlbrugge opgenomen. Regelmatig zullen deze op de site geplaatst worden.

Psalmen
AZ 1888 nr. 01 Gedachten over Psalm 119 vs. 17 en 18
AZ 1888 nr. 02 Gedachten over Psalm 119 vs. 19 – 24

Mattheüs
AZ 1896 nr. 02 Mattheüs 2 : 10, De wijzen uit het oosten
AZ 1897 nr. 10 Mattheüs 26 : 1-13 Het lijden tegemoet
AZ 1897 nr. 11 Mattheüs 26: 17 – 20 en 26 – 28
AZ 1897 nr. 13 Mattheüs 26 : 30 – 44
AZ 1893 nr. 14 Mattheüs 27: 27-66 (Goede vrijdag)
AZ 1895 nr. 10 Mattheüs 26: 1,2

Markus
AZ 1892 nr. 04 Markus 1 : 9 – 13, De doop van de Heere Jezus
AZ 1892 nr. 07 Markus 7 : 31 – 37, De genezing van een doofstomme

Lukas
AZ 1890 nr. 52 Lucas 2, Een kerstoverdenking
AZ 1896 nr. 05 Lukas 5 : 1 – 11, De wonderbare visvangst

Johannes
AZ 1897 nr. 03 Johannes 2 : 1 – 11, De bruiloft te Kana

Overige preken
AZ 1889 nr. 01 Op het nieuwe jaar
AZ 1891 nr. 11 Hoe heeft onze Heere Jezus zijn lijden en sterven aangezien?
AZ 1893 nr. 14 Op het feest van de opstanding van Jezus Christus
AZ 1892 nr. 22 De troost van Christus hemelvaart
AZ 1889 nr. 23 Het heilig Pinksterfeest 
AZ 1897 nr. 23 Profetieën aangaande de Heilige Geest
AZ 1889 nr. 9 De volharding van Job in de aanvechting van de satan (1)
AZ 1889 nr. 10 De volharding van Job in de aanvechting van de satan (2)
AZ 1889 nr. 11 De volharding van Job in de aanvechting van de satan (3)
AZ 1889 nr. 12 De volharding van Job in de aanvechting van de satan (4)
AZ 1890 nr. 10 Is het voor mij?
AZ 1896 nr. 43 1 Timotheüs 2 : 5, 6
AZ 1888 nr. 22 Troost van de Heilige Geest
AZ 1891 nr. 14 De persoonlijk gemeenschap en vereniging met de Heere Jezus

Top